เป้าหมาย วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “Smart Archetype University of the Society”


 • เสาหลัก (Pillar)
 • 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
 • 2) คุณธรรม (Morality)
 • 3) เครือข่าย (Partnership)
 • 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 • 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 


  • พันธกิจ
   1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ 
  • ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
 • 2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ 
  • ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการ
   ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
  • 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
   ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
  • 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
   และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ


  • ค่านิยม
   1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
   2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
   3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
   4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ