หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 11:55:00

           สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  อีกหนึ่งตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้