หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมสัมมนาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (Retreat)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมสัมมนาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (Retreat)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 14:14:56

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมสัมมนาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (Retreat) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการหลัก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร