หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-17 13:47:09

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

           ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา   ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  ๑๓๗    ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง. วันที่   ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  รับสนองพระบรมราชโองการโดย  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี