หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือกับจังหวัดซานเหมินเซียะ (Sanmenxia)
การประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือกับจังหวัดซานเหมินเซียะ (Sanmenxia)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-06-17 15:30:16

วันที่ 17 ธ.ค.2562 เวลา 21.30 น.  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดระนอง จำนวน 9 หน่วยงาน  เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองกับหน่วยงานเครือข่าย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมมือกับจังหวัดซานเหมินเซียะ (Sanmenxia) ตลอดจนรองรับนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะเดินทางมา ณ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา..