หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(สายสนับสนุนวิชาการ)​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(สายสนับสนุนวิชาการ)​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-07-21 14:34:18

วันที่ 30 มิถุนายน 2563   นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563   โดยมีรศ.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน โดยมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา