หน้าหลัก > ประกาศ

10 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันแรก
10 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียนวันแรก ...
2020-07-21 14:53:38
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 3/62) ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 3/62)ปร ...
2020-06-16 21:09:37
แจ้งกำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ภาคเรียนที่ 2/2561
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเล ...
2019-03-06 15:08:27
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf ...
2019-03-06 14:30:16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561.pdf ...
2019-03-06 14:27:12
ประกาศปัจจุบัน